SERVEIS

Mur de pedra

CONSTRUCCIÓ DE MURS

 • Murs de pedra per jardineres
 • Murs de pedra de contenció
 • Murs de blocs prefabricats de contenció
 • Murs de blocs prefabricats per jardí
Camió 1

CONTENIDORS

 • Contenidor per runes
 • Contenidor per terres
 • Contenidor per fustes i banals
 • Contenidor per grans volums
Gespa

TREBALLS FORESTALS

 • Neteja de parcel·les
 • Neteja de zones verdes
 • Neteja de marges
 • Neteja de cunetes i carrers
 • Neteja de zones boscoses
 • Tal·la d'arbres
 • Triturat de restes vegetals
Excavació terra

EXCAVACIONS

 • Piscines
 • Vivendes
 • Arrenjament de camins
 • Arrenjament de zones d'esbarjo
 • Compactació
 • Acopio de terres
Bala de palla

TREBALLS AGRÍCOLES

 • Acondicionament per sembrar
 • Subministre d'adobs
 • Estesa del material orgànic. Sòlid